บัญชีและภาษี

 (Accounting and Tax)

นิติบุคคลทุกแห่งมีหน้าที่ต้องจัดหา “ผู้ทำบัญชี” เพื่อมีหน้าที่ในการจัดทำบัญชีของบริษัท ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไป และถูกต้องตามหลักภาษีอากร ซึ่งผู้ทำบัญชี ต้องมีคุณสมบัติตามที่ พรบ. การบัญชีกำหนดไว้ เพื่อลดเวลาและความยุ่งยากในการจัดหา ผู้ทำบัญชี นิติบุคคลหลายแห่งจึงตัดปัญหาดังกล่าวโดยการเลือกสำนักงานบัญชี เพื่อเป็นผู้ทำบัญชีให้ซึ่งจะได้ประโยชน์อื่นๆ อีกนอกเหนือจากการเป็นเพียงผู้ทำบัญชีเท่านั้น เพราะยังจะได้ที่ปรึกษาทางการเงิน และทางด้านภาษีอากรที่ชำนาญการอีกด้วย
บริการบัญชีและภาษี

1. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในระบบเอกสาร การควบคุมภายใน และงานด้านระบบบัญชีของกิจการ
2. ให้คำปรึกษาและวางแผนด้านภาษีอากร
3. ลงบันทึกบัญชีตามเอกสาร หลักฐานการบัญชี
4. จัดทำสมุดรายวันขั้นต้นทุกเล่มที่เกี่ยวข้องกับกิจการและบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL)
5. จัดทำระบบเงินเดือนของพนักงาน
6. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
7. ปิด งบการเงิน รวมทั้งปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องทุกเดือน รวมทั้งจัดทำงบดุลและงบ กำไรขาดทุนประจำเดือนและประจำปี เพื่อให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลในการตัดสินใจ ทางธุรกิจ และเพื่อวางแผนภาษีให้ทันท่วงที
8. จัดทำแบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรมสรรพากร รายเดือน พร้อมยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) ได้แก่
– แบบยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายจากเงินดือนค่าจ้าง (ภงด. 1)
– แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากบุคคลธรรมดา (ภงด. 3)
– แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากนิติบุคคล (ภงด. 53)
– แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนค่าจ้างประจำปี (ภงด. 1ก)
9. จัดทำแบรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขาย พร้อมทั้งจัดทำ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30 พร้อมนำส่ง
10. จัดทำแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน พร้อมนำส่ง
11. จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด. 51) พร้อมนำส่ง
12. คำนวนภาษีสิ้นปีและจัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด. 50) พร้อมนำส่ง
13. จัดทำแบบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี (บอจ. 5)
14. จัดทำแบบนำส่งงบการเงิน (สบช. 3) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
15. นำส่งงบการเงินประจำปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 

ราคาเริ่มต้นที่ 3,000 บาท


12 ตุลาคม 2566

ผู้ชม 442 ครั้ง

Engine by shopup.com