บริการคุณภาพของ แอโรวิน กรุ๊ป

บริการครบวงจร…เรื่องธุรกิจ

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัทกับเรา…มั่นใจในทุกขั้นตอน

เรายินดีให้บริการด้าน จดทะเบียนบริษัท แก่ท่านด้วยความรวดเร็ว เป็นมืออาชีพ ซึ่งจะให้ท่านประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ด้วยงานที่มีคุณภาพ เสร็จทันเวลา ที่กำหนดด้วยขั้นตอนที่เป็นระบบ มีบริการพนักงานรับส่งเอกสาร จดทะเบียนบริษัท ให้เสร็จด่วนตามที่ท่านต้องการ

  บริการที่ท่านได้รับ  
 • บริการจองชื่อนิติบุคคล
 • บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท
 • บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเตอร์เน็ต
 • บริการรับส่งเอกสาร
งานบัญชีและภาษี

บัญชีและภาษี (Accounting and Tax)

นิติบุคคลทุกแห่งมีหน้าที่ต้องจัดหา “ผู้ทำบัญชี” เพื่อมีหน้าที่ในการจัดทำบัญชีของบริษัท ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไป และถูกต้องตามหลักภาษีอากร ซึ่งผู้ทำบัญชี ต้องมีคุณสมบัติตามที่ พรบ. การบัญชีกำหนดไว้ เพื่อลดเวลาและความยุ่งยากในการจัดหา ผู้ทำบัญชี นิติบุคคลหลายแห่งจึงตัดปัญหาดังกล่าวโดยการเลือกสำนักงานบัญชี เพื่อเป็นผู้ทำบัญชีให้ซึ่งจะได้ประโยชน์อื่นๆ อีกนอกเหนือจากการเป็นเพียงผู้ทำบัญชีเท่านั้น เพราะยังจะได้ที่ปรึกษาทางการเงิน และทางด้านภาษีอากรที่ชำนาญการอีกด้วย

บริการบัญชีและภาษี

 1. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในระบบเอกสาร การควบคุมภายใน และงานด้านระบบบัญชีของกิจการ
 2. ให้คำปรึกษาและวางแผนด้านภาษีอากร
 3. ลงบันทึกบัญชีตามเอกสาร หลักฐานการบัญชี
 4. จัดทำสมุดรายวันขั้นต้นทุกเล่มที่เกี่ยวข้องกับกิจการและบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL)
 5. จัดทำระบบเงินเดือนของพนักงาน
 6. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
 7. ปิด งบการเงิน รวมทั้งปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องทุกเดือน รวมทั้งจัดทำงบดุลและงบ กำไรขาดทุนประจำเดือนและประจำปี เพื่อให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลในการตัดสินใจ ทางธุรกิจ และเพื่อวางแผนภาษีให้ทันท่วงที
 8. จัดทำแบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรมสรรพากร รายเดือน พร้อมยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) ได้แก่
  – แบบยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายจากเงินดือนค่าจ้าง (ภงด. 1)
  – แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากบุคคลธรรมดา (ภงด. 3)
  – แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากนิติบุคคล (ภงด. 53)
  – แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนค่าจ้างประจำปี (ภงด. 1ก)
 9. จัดทำแบรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขาย พร้อมทั้งจัดทำ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30 พร้อมนำส่ง
 10. จัดทำแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน พร้อมนำส่ง
 11. จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด. 51) พร้อมนำส่ง
 12. คำนวนภาษีสิ้นปีและจัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด. 50) พร้อมนำส่ง
 13. จัดทำแบบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี (บอจ. 5)
 14. จัดทำแบบนำส่งงบการเงิน (สบช. 3) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 15. นำส่งงบการเงินประจำปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ราคาเริ่มต้นที่ 3,000 บาท

งานตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี (Financial Statement Audit)

นิติบุคคลทุกแห่งมีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงิน ไม่ว่านิติบุคคลนั้นๆ จะมีการดำเนินกิจการหรือไม่ก็ตาม เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้นิติบุคลตัองทำการปิดงบการเงินพร้อมทั้งจัดทำเอกสาร ต่างๆ แล้วส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและเซ็นรับรองงบการเงิน เพื่อนำส่งต่อหน่วยงานราชการต่อไป

บริการตรวจสอบบัญชี

ทางบริษัทมีผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีโดยตรงจากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ Big4 งบการเงินได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของทางบริษัทเอง ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อต่องบการเงิน ให้คำปรึกษาและแนะนำจุดบกพร่องที่ตรวจพบเพื่อปรับปรุง จัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี
นำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์