ตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี (Financial Statement Audit)

นิติบุคคลทุกแห่งมีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงิน ไม่ว่านิติบุคคลนั้นๆ จะมีการดำเนินกิจการหรือไม่ก็ตาม เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้นิติบุคลตัองทำการปิดงบการเงินพร้อมทั้งจัดทำเอกสาร ต่างๆ แล้วส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและเซ็นรับรองงบการเงิน เพื่อนำส่งต่อหน่วยงานราชการต่อไป

บริการตรวจสอบบัญชี

ทางบริษัทมีผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีโดยตรงจากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ Big4 งบการเงินได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของทางบริษัทเอง ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อต่องบการเงิน ให้คำปรึกษาและแนะนำจุดบกพร่องที่ตรวจพบเพื่อปรับปรุง จัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี
นำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บทความและข่าวสาร
บริการที่คุณจะได้รับจากเรา

และนี่คือเหตุผลที่คุณต้องเลือกแอโร่วิน

 1. 1
  บริการจองชื่อนิติบุคคล

  หากคุณกำลังมองหาผู้ช่วยดีๆ สักคนเราคือ แอโรวิน กรุ๊ป ก็พร้อมเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณ

 2. 2
  บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน

  เราพร้อมให้คำปรึกษาทุกท่านพร้อมบริการด้านเอกสารที่จำเป็นในการดำเนินการ.

 3. 3
  บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและบริษัท

  เพื่อให้กระบวนการจดจัดตั้งบริษัทของคุณเป็นไปด้วยดีทุกขั้นตอน ให้เราช่วยคุณ.

 4. 4
  บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  หากธุรกิจของกำลังไปได้ดี เรื่องภาษีก็เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจของคุณ.

 5. 5
  บริการรับส่งเอกสาร

  เรามีบริการรับส่งเอกสารถึงที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน เราพร้อมบริการ.

ครบถ้วนที่นี่…แอโรวินกรุ๊ป